Kalite Yönetim Sistemi Politikası

Ülke ekonomisine ve teknolojik kalkınmasına katkıda bulunan, çevreye ve insana önem veren bir kuruluş olarak, tasarımlarımızın ve ürünlerimizin kalitesini arttırabilmek için;
 • Tasarımlarımızın ve ürünlerimizin ilgili uluslararası standartlara uygun olmasını,
 • Müşterilerimizin ürün ve hizmetlerimizden beklentilerini gözeterek müşteri memnuniyetini artırmayı,
 • Müşterilerimizin ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarının kuruluş bünyesinde tayin edilmesi, anlaşılması ve düzenli olarak karşılanmasını,
 • Ürün ve hizmetlerimizin uygunluğunu etkileyebilecek risk ve fırsatlar ile müşteri memnuniyetini artırma yeteneğinin belirlenmesini, ele alınmasını ve sürdürülmesini,
 • Çalışanlarımızın eğitim düzeylerini ve memnuniyetlerini artırmayı,
 • Faaliyet alanlarımızdaki teknolojik gelişmeleri ve pazar eğilimlerini yakından izlemeyi ve hatta belirlemeyi,
 • Entegre Yönetim Sistemimizin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi,
 • “Tasarım alanında yüksek teknoloji üreten Türk şirketi” imajımızı yaygınlaştırarak tüm dünyada kabul edilir hale getirmeyi ve bu doğrultuda pazar payını, karlılığını, rekabet gücünü arttıracığımızı,
 • Tüm faaliyetlerimiz ile ekolojik dengeye zarar vermeyeceğimizi
Ve bu faaliyetlerimizi sürdürürken,
 • Atıkların kaynağında en aza indirilmesi, mümkün olduğunda yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesinin sağlayacağımızı,
 • Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacağımızı,
 • Küresel iklim değişikliklerinin etkilerini azaltmak için sera gazı emisyonlarını izlemeyi,
 • Yönetim sistemimizi sürekli geliştireceğimizi ve iyileştireceğimizi,
 • Bilgilerin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğini sağlamayı,
 • Yasa ve düzenlemelere bilgi güvenliği açısından uyum sağlamayı,
 • Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, kendimizin ve diğer şahısların mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlayacağımızı,
 • Bu doğrultuda çalışanlarımızın çevre ve iş sağlığı güvenliği bilincini geliştirerek, çevre ve iş güvenliği yönetim sistemi anlayışını yaşam felsefesi haline getireceğimizi,
 • Tüm çalışanların katılımını, danışılmasını,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikeleri de aynı hassasiyetle izleyeceğimizi, bunları en aza indirmek için gerekli çabayı göstereceğimizi,
 • Yasal yükümlülüklerimize, yürürlükteki Çevre ve İSG mevzuatlarına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uyacağımızı,
 • İlgili tarafların çevre ve İSG bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunacağımızı,
 • Sürekli gelişme felsefesini ve sistemlerini tüm süreçlerde Entegre Yönetim Sistemine uygun hale getireceğimizi ve etkinliğini sürekli iyileştireceğimizi, tüm personele özümseteceğimizi

taahhüt ediyoruz.